Зважаючи на те, що в Україні продовжується дія правового режиму воєнного стану, важливим завданням дошкільної освіти є консолідація зусиль влади, закладів освіти, громадськості з метою забезпечення необхідних умов для розвитку, освіти, повноцінної соціалізації дітей і створення безпечного освітнього середовища. Постійний діалог між практиками, науковцями, засновниками ЗДО, представниками громад, державних органів дають змогу оцінити та визначити необхідні заходи в організації діяльності закладів у воєнний час та такі заходи, які будуть спрямовані на відродження дошкільної освіти у повоєнний період.

Діяльність закладів дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану здійснюється з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України для працівників закладів дошкільної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 № 1/3845-22 та лист Міністерства освіти і науки від 27.07.2022).

Засновники ЗДО та місцеві органи управління освіти продовжують здійснювати свої повноваження щодо діяльності ЗДО: забезпечують матеріально-технічні умови для надання якісних освітніх послуг; залучають донорів з метою мобілізації фінансових та інших ресурсів із різних джерел для реалізації соціально та освітньо значущих неприбуткових проєктів, що спрямовані на захист дітей під час воєнного стану та у повоєнний час; налагоджують партнерство з громадськими, неурядовими організаціями щодо надання підтримки вихованцям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб, а також дітям, які пережили та переживають травматичні події різного характеру.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують влаштування у заклади дошкільної освіти комунальної форми власності дітей раннього та дошкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб за місцем тимчасового проживання (лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 1/3475-22).

Першочерговими завданнями ЗДО у воєнний час є:
– налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу;
– відновлення освітнього процесу;
– зарахування до закладу дітей раннього та дошкільного віку із числа внутрішньо переміщених осіб за місцем тимчасового проживання;
– організація освітнього процесу в ЗДО для всіх дітей;
– своєчасне надання керівником ЗДО запиту до засновника щодо наявності проблем і можливих шляхів їх вирішення;
– створення у ЗДО безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу;
– створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами організації освітнього процесу й надання педагогічної підтримки дітям раннього та дошкільного віку, у тому числі й з особливими освітніми потребами, їхнім батькам;
– здійснення інформаційної підтримки та психологічного супроводу учасників освітнього процесу;
– здійснення співпраці з інклюзивними ресурсними центрами;
– застосування інструментів управлінської діяльності для вирішення надзвичайних ситуацій.

ЗДО мають стати осередками, які дають змогу дітям отримувати не лише знання та практичні вміння для життя, а й психолого-педагогічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти.

Завдання ЗДО – консолідація зусиль всіх учасників освітнього процесу для забезпечення необхідних умов для освіти, повноцінної соціалізації дитини й створення безпечного освітнього середовища у воєнний час. Звертаємо увагу на необхідність використовувати методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (лист Міністерства освіти і науки України від 25.04.2022 № 1/4428-22).

Важлива роль у реалізації цих завдань належить керівнику закладу дошкільної освіти, якому пропонуються наступні рекомендації:
1. Керуватися положеннями нормативних документів щодо організації діяльності ЗДО, організації освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища у закладі в умовах військових дій.
2. За можливості своєчасно видавати внутрішні накази, що регламентують організацію роботи ЗДО в умовах воєнного стану.
3. Оповіщати учасників освітнього процесу про виникнення надзвичайної ситуації; інформувати про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також про дії у зоні можливої надзвичайної ситуації відповідно до алгоритму дій та інструкцій з безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану.
4. У разі безпосередньої загрози життю та здоров’ю учасників освітнього процесу у ЗДО вводити в дію плани евакуації учасників освітнього процесу.
5. Розробляти план заходів консультативної, методичної, організаційно педагогічної роботи з батьками вихованців у період військовий дій.
6. Надавати інформацію та поширювати інформаційно-освітні матеріали оновленого довідника «У разі надзвичайної ситуації або війни», в якому зібрані поради, як захистити себе у надзвичайній ситуації.
7. Організовувати зворотний зв’язок з працівниками ЗДО та батьками вихованців через сайт закладу, електронну пошту або інші соціальні мережі, засоби зв’язку.
8. Створювати умови для отримання якісної дошкільної освіти усіма дітьми, які відвідують ЗДО, а саме: проводити освітню, просвітницьку, роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків про важливість організації освітнього процесу у закладі з використанням різних форм організації освітнього процесу; мотивувати педагогів, дітей та їхніх батьків на співпрацю та успіх. У фокусі особливої уваги мають бути діти передшкільного віку (5-6 років) та діти з особливими освітніми потребами.
9. Надавати освітні послуги із застосуванням різних форм організації освітнього процесу в ситуації, коли ЗДО повністю або частково припиняє діяльність у зв’язку з військовими діями, з використанням дистанційної та змішаної форми організації освітнього процесу.
Дистанційна форма освіти – це організація освітнього процесу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у зручний для здобувачів освіти спосіб і час.
Змішана форма освіти – це поєднання традиційної очної форми освіти з дистанційною.
10. Розміщувати на вебресурсах ЗДО методичні кейси, банк розвивальних ігор та вправ із різних напрямів виховання та розвитку дітей дошкільного віку, відео заняття, описи та алгоритми проведення дослідів та експериментів тощо задля організації пізнавально-дослідницької діяльності дітей, забезпечення їхнього повноцінного розвитку.
11. Створення й підтримка у ЗДО безпечного психологічного, фізичного, безбар’єрного середовища для всіх учасників освітнього процесу.
12. Вивчати потреби і запити батьків щодо надання освітніх послуг для подальшого планування індивідуальної освітньої траєкторії дітей дошкільного віку в період війни за допомогою онлайн опитування (усного або письмового).
13. Підтримувати потенціал вихователів та створювати умови для його розвитку з питань організації дистанційної та змішаної форми освітнього процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в умовах війни, створення розвивального середовища тощо.
14. Організовувати систематичне навчання для працівників ЗДО з питань організації продуктивної взаємодії з дітьми та їхніми батьками у період війни; формування стресостійкості учасників освітнього процесу в умовах невизначеності; використання варіативних, інноваційних форм роботи з дітьми під час війни тощо.
15. Створювати умови для педагогів щодо обміну досвідом з реалізації успішних практик організації пізнавально-дослідницької діяльності, виховання та розвитку дітей у процесі дистанційної/змішаної форми комунікації з вихованцями.

Організація освітньої діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку має здійснюватися за освітніми програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404).

Особливої уваги потребує робота з дітьми з особливими освітніми потребами (лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22).

Організація освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами має бути спрямована на реалізацію індивідуальної програми розвитку дитини, через надання рекомендацій батькам спеціальними педагогам (вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом) шляхом використання різних засобів комунікації, а саме:
– розміщення завдань та рекомендацій на сайті закладу; створення груп із батьками у соціальних мережах (Viber, Telegram, тощо);
– використання електронних платформ (ZOOM, Google Clasroom тощо); проведення скайп-спілкування в телефонному режимі;
– листування через електронну пошту тощо.

Також необхідна психологічна підтримка таких дітей.

Важливо, щоб педагоги забезпечили всебічний розвиток дитини через взаємодію з батьками вихованців. Так, можна рекомендувати батькам залучати дітей до різноманітних видів діяльності у таких формах, що є домірними віку вихованців та дозволяють підвищити працездатність дитячого організму. Зокрема, батьки можуть проводити бесіди і розмови з дітьми, разом з ними спостерігати за об’єктами і явищами довкілля, проводити дидактичні, рухливі (малої і середньої рухливості), конструкторсько-будівельні ігри, давати трудові доручення, організовувати різноманітну самостійну діяльність, працювати над розвитком навичок самообслуговування та ін.

Із метою забезпечення необхідних умов для розвитку особистості слід передбачити оптимальне поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. Послідовність, тривалість, частотність залучення дітей до різних видів діяльності регулюються з урахуванням певних умов: віку дітей, погоди, місця проведення, характеру попередньої та наступної діяльності. При цьому значна увага має приділятись оптимальній руховій активності.

Освітня діяльність має бути організована у партнерській взаємодії педагогів і батьків вихованців та орієнтуватись на фізичний, і пізнавальний розвиток. Вона може включати тематичні й комплексні, інтегровані заняття у дистанційній формі, спрямовані на закріплення і використання дітьми набутих знань, умінь, навичок у практичній діяльності, нових ситуаціях, та відповідні рекомендації батькам вихованців.

Робота з дітьми, яка може проводитися батьками за рекомендаціями педагогів, має передбачати використання:
– різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);
– дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;
самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;
– індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої робот;
– читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми.

Для забезпечення оптимальної рухової активності дітей упродовж усього дня необхідно пам’ятати про активний руховий режим, який передбачає поєднання у раціональній кількості, послідовності й тривалості різних форм роботи, пов’язаних з руховою активністю: ранкова гімнастика і гігієнічна гімнастика після денного сну, щоденні фізкультурні вправи, співи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри з елементами спорту, прогулянки, праця, самостійна рухова діяльність та ін.

Разом із тим, залишаються чинними вимоги Базового компонента дошкільної освіти (2021) як стандарту дошкільної освіти, що є актуальним у будь-який час.

Наголошуємо на тому, що в умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку. Саме тому питання організації комунікації з учасниками освітнього процесу посідає ключове місце. В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дає змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку.

Задля забезпечення ефективності комунікації з батьками, вихователями й усіма, хто задіяний в освітньому процесі, рекомендовано обрати оптимальні для здійснення кожного конкретного завдання канали комунікації. Основними формами онлайн-комунікацій є: відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі. У складних умовах корисними можуть бути сервіси та інструменти комунікації в онлайн-режимі. Ефективними можуть бути розміщені на сайті ЗДО завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми, відповідно до їхнього віку; створення груп із батьками, вихователями, психологами в соціальних мережах Viber, Telegram, тощо для отримання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг; використання електронних платформ Zoom, GoogleMeet, Google Classroom, Microsoft Teams та ін.

З метою надання допомоги педагогічним працівникам з питань виконання програм із дошкільної освіти в умовах воєнного стану, забезпечення належної взаємодії педагогів з дітьми та батьків вихованців (налагодження зв’язку, організації освітньої діяльності педагога з вихованцями, підтримки дітей та їх батьків) Міністерством освіти і науки України від початку воєнного стану пропонуються корисні матеріали, що допоможуть якісно організувати роботу з дітьми раннього та дошкільного віку.

Пропонуємо Вам ознайомитися з цими матеріалами.

Дайджест 1
Можливості електронних ресурсів: дитячий онлайн-садок НУМО, Telegram-каналу «Підтримай дитину», Telegram-боту «Дитина не сама». Рекомендації щодо психологічної підтримки дитини. Добірка простих ігор для малечі. Поради, як підтримати дитину в дорозі, зайняти в надзвичайній ситуації, спакувати «антитривожну валізку».

Дайджест 2
Рекомендації МОН України для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні. Роз’яснення МОН України щодо зарахування дітей дошкільного віку внутрішньо переміщених осіб до закладів освіти. Матеріали для педагогів і батьків «Сучасне дошкілля під крилами захисту». Поради щодо встановлення контактів із дитиною, яка пережила травматичний досвід. Правила підтримки дитини під час евакуації. Поради щодо стабілізації психологічного стану батьків і дітей, які залишили свої домівки. Посібник «Розмови про війну» для батьків і опікунів дітей. Методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». Нові випуски дитячого онлайн-садочка НУМО. Поради експертів ініціативи STOP-SEXТИНГ).

Дайджест 3
Розроблений МОН України дитячий інформаційний комікс щодо поводження під час воєнного стану. Мобільний додаток Bebbo для допомогти батькам щодо піклування про дітей під час війни (ЮНІСЕФ). Інформація про кампанію «Дитина не сама» для допомоги дітям, які залишилися без піклування дорослих. Оновлені матеріали для педагогів і батьків «Сучасне дошкілля під крилами захисту». Оновлені/нові випуски дитячого онлайн-садочка НУМО).

Дайджест 4
Інформація про дошкільну освіту за кордоном. Оновлені матеріали для педагогів і батьків «Сучасне дошкілля під крилами захисту». Про проєкт психологічної підтримки «Поруч». Бесіди з дітьми про вибухонебезпечні предмети. Поради батькам, як відновити рівновагу. Про безпечне середовище для дитини в умовах переміщень. Спілкування з дітьми про новини. Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах війни. Нові випуски дитячого онлайн-садочка НУМО.