Організація освітнього процесу в ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань закладу освіти.

Зміст освітнього процесу в закладі визначається і реалізується відповідно до програми «Українське дошкілля». Запропонована орієнтовна модель перспективного планування дає можливість педагогам-дошкільникам реалізувати на практиці інтегрування різних видів діяльності, систематизувати знання, уміння, навички дітей.

Чітко визначена мета планування та методичні орієнтири допомагають поступово ефективно організувати діяльність дошкільників. Також вихователями груп дотримуються вимоги програми , яка націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямками та робить окремий акцент на ігровій діяльності.

У освітньому процесі закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність(заняття); ігри; самостійна діяльність дітей(художня, мовленнєва, ігрова,трудова, дослідницька); індивідуальна робота; екскурсії; спостереження.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей старшого дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та інші).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності для дітей старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин .
Під час складання розкладу занять враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчиків).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно на першу половину дня. Деякі заходи проводяться у другій половині дня. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота).

Організовуючи навчальну діяльність, вихователі старших груп систематично використовують завдання на ТРВЗ (теорію розв’язання винахідницьких завдань), експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи та прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. Поєднують вербальні, наочні і практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання, художня праця), а також мовленнєвій, руховій, музичній діяльності.

З огляду на те, що провідною в дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується в навчально-виховному процесі ЗДО як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо- творчої діяльності) та ігри з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні).

Упродовж всього дня організовуються різні види ігор з урахуванням їх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Самостійна діяльність дітей організується щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою спрямованістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька…) та поступово залучаються до участі в них всі діти групи.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з вихованцями у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок…) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми.

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Гурткові заняття (іноземна мова, хореографія, театралізована діяльність) проводяться в другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на тиждень. Оптимальним є наповнюваність гурткових груп – 10-12 осіб на одному занятті.