Правила

утримання, навчання і виховання дітей

у закладі дошкільної освіти «Катруся»

м. Івано-Франківськ

Дані Правила розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту дошкільного навчального закладу «Катруся », інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність закладу дошкільної освіти, рішень місцевих органів влади і є обовязковими до виконання батьками дітей та особами, що їх замінюють та працівниками дошкільного навчального закладу.

Батьки дітей або особи, які їх змінюють та працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за порушення даних Правил згідно з чинним законодавством.

 1. Батьки дітей або особи, що їх замінюють, повинні знати, що:

 • Зарахування дитини до закладу дошкільної освіти проводиться:

 • по черзі на основі електронної реєстрації, при наданні медичної довідки про стан здоровя дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • документів, необхідних для визначення розміру плати за утримання дитини у дошкільному навчальному закладі (для пільгових категорій);

 • копії свідоцтва про народження дитини;

 • заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

 • Відрахування дітей з закладу дошкільної освіти завідувач може здійснювати в таких випадках:

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключають можливість її перебування в дошкільному закладі;

 • у разі несплати без поважних причин за харчування дитини в дошкільному закладі протягом двох місяців;

 • у разі невідвідування дошкільного закладу протягом місяця без поважних причин у навчальний рік (з 01.09 по 31.05)

 • Адміністрація ЗДО зобов’язана повідомити батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 • За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки або ж хвороби батьків чи осіб, що їх замінюють (з наданням відповідної довідки) та у літній оздоровчий період (75 днів)

 1. Заклад дошкільної освіти зобовязується:

 • забезпечувати перебування дитини в дошкільному навчальному закладі

з 7.30 до 18.00, при потребі з 7.30 до 19.30;

 • надавати дитині догляд, створювати безпечні умови перебування в дошкільному навчальному закладі, зміцнювати її фізичний і психічний стан, забезпечувати інтелектуальний та особистісний розвиток, емоційний комфорт;

 • здійснювати навчання дитини, керуючись Державним стандартом дошкільної освіти Базовим компонентом (нова редакція), програмним забезпеченням затвердженим комісією Міністерства освіти і науки України, навчально-методичними посібниками рекомендованими, схваленими комісією МОН;

 1. Заклад дошкільної освіти забезпечує:

 • індивідуальний підхід до дитини, сімейний затишок, задоволення потреб в емоційно-особистому спілкуванні;

 • захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров’ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насильства;

 • дотримання педагогічної етики, норм загальної моралі, поваги до дитини та її батьків;

 • організацію харчування;

 • контроль за станом здоровя медпрацівниками ЗДО;

 • надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі необхідності) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

4.Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

5.Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання, навчання та лікування своїх дітей;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі;

 • вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного закладу та можливостей батьків на покращення навчально-виховного процесу, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

6. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до своєї держави, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля;

 • забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти в будь-якій формі;

 • постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних нахилів та здібностей;

 • приводити дитину в дошкільний заклад чистою і охайною;

 • забезпечити дитину одягом та взуттям для проведення занять фізкультурою та музикою;

 • з метою охорони життя і здоровя дітей не давати з собою в дошкільний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети;

 • особисто передавати дитину вихователю та забирати її з дошкільного закладу у вихователя не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям;

 • приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам у стані алкогольного спяніння вихователь має право дитину не віддавати;

 • не палити на території ЗДО;

 • не заїжджати власним транспортом на територію дитячого садка;

 • попереджувати конфліктні ситуації з працівниками ЗДО та батьками або особами, які їх замінюють;

 • не допускати нетактовної поведінки з дітьми, вихователями групи та іншими працівниками закладу;

 • щомісяця, не пізніше 10-ого числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в ЗДО в банківські установи міста;

 • до 8.30 повідомляти медсестру або вихователів дошкільного закладу про причини відсутності дитини по телефону або особисто;

 • дитина, яка не відвідувала дошкільний заклад 3 і більше днів повинна мати довідку від лікаря;

 • дотримуватись режиму дня дитини в дошкільному закладі і вдома;

 • сприяти вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок і спільно з ЗДО проводити цю роботу;

 • сприяти вихованню у дітей свідомого ставлення до власного здоровя і виховувати дитину у атмосфері здорового способу життя.