Розвиток науки і техніки сприяє появі в дошкільній освіті нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв‘язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Наш досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Використання сучасних інноваційних технологій нашим педагогами дозволяє здійснювати особистісно-зорієнтований підхід до кожної дитини, відкривати та розвивати здібності, особистісні якості дитини. Нині особливого значення набуває усвідомлення сучасним педагогом-дошкільником принципово нових вимог до педагогічної діяльності. Упровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня освітньої роботи в закладі. Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів нашого закладу є соціалізація дитячої особистості на основі використання інноваційних технологій, що дає змогу надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Методика використання схем-моделей у лексично – граматичній роботі
Автор – Крутій К.
Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з
предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 40 розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання
Автор – Шульга Л.
Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір.

Спадщина В. Сухомлинського
Автор – В.Сухомлинський.
Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

Коректурні таблиці за методикою Н.Гавриш
Автор: Наталія Гавриш
У сучасній дошкільній освіті коректурні таблиці застосовують не лише для формування уваги і спостережливості, а й для розвитку пізнавальних, інтелектуальних, мовленнєвих навичок, математичних умінь, уміння орієнтуватися у просторі тощо.
За Н. Гавриш, коректурна таблиця — це інформаційно-ігрове поле, поділене на клітинки, заповнені предметними картинками, символами, буквами, геометричними фігурами тощо. Під час роботи з таблицею установлюють якнайбільше різнопланових зв’язків (колір, форма, розмір, розташування, призначення тощо) між її елементами.

Інформаційно-комунікаційні технології
Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів стала соціалізація дитячої особистості на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Музейна педагогіка
Музейна педагогіка — технологія виховання  дітей, що має на меті створити сприятливі умови для занурення особистості у спеціально організоване предметно-просторове середовище. Під час занять у музейних осередках поглиблюються знання дітей про національні та сімейні традиції українців, їхній побут, родовід; з призначенням музейних експонатів.

Мнемотехніка в роботі з дошкільниками
Автор: Генадій Чепурний
Характерною властивістю пам’яті сучасних дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, є те, що вони швидко сприймають, але не надовго запам’ятовують інформацію. Розвитку асоціативного мислення та пам’яті дошкільників сприяє використання мнемотехніки під час корекційної роботи. А опрацювання логопедичних казок-зв’язок на основі мнемотаблиць дає змогу автоматизувати вимову певних звуків у мовленні дітей Мнемотехніка (мнемоніка) — це сукупність прийомів та способів, які спрощують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті завдяки упорядкуванню інформації у вигляді комплексних візуальних образів.

Лепбук як дослідницький проект дошкільника
Лепбук або як його ще називають інтерактивна тематична тека – це саморобна паперова книжечка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. У ній збирається матеріал з якоїсь певної теми. При цьому лепбук – це не просто виріб. Це прикінцевий етап самостійної дослідницької роботи, яку дитина виконала під час знайомства з певною темою. Щоб заповнити теку, дитині потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, презентувати матеріал.