1.Загальні положення

1.1.Батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі

1.2. У своїй роботі Батьківський комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,«Про дошкільну освіту»,«Про об’єднання громадян»,Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування Батьківського комітету ухвалюється на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

1.4.Легалізація (офіційне визнання) Батьківського комітету є обов’язковою. Про його заснування письмово повідомляють керівництво .

1.5.Батьківський комітет може припинити свою діяльність через реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск, примусовий розпуск).

2.Мета, завдання, основні принципи роботи
Батьківського комітету

2.1.Метою роботи Батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування , у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності Батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості дитини;
 • для розвитку у дітей природних здібностей та обдарувань;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за виховання та розвиток дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності Батьківського комітету є:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством.

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1.Батьківський комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначається зборами батьків дітей, які формують групу.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп та з інших батьків за рекомендаціями комітетів груп закладу.

3.4.Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначається загальними зборами батьків або радою закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5.У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

4.Організація діяльності батьківських комітетів

4.1.Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.

4.2.Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4.Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5.Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6.При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішується міським департаментом освіти; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом цього закладу.

4.7.Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8.Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9.Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки Батьківського комітету

5.1. Батьківський комітет має право:

 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами,   підприємствами для надання фінансової та матеріально-технічної допомоги, забезпечення захисту здоров’я і життя дітей, поліпшення організації освітньої роботи, харчування дітей, вирішення питань щодо благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної або педагогічної ради з проханням роз’яснити стан і перспективи роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • скликати позачергові батьківські збори (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, зокрема контролювати надходження і розподіл благодійних внесків батьків, брати участь у вирішенні інших питань діяльності створених благодійних фондів;
 • сприяти поліпшенню харчування дітей;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;
 • брати участь в ухваленні рішень щодо організації оздоровлення вихованців закладу ;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи.

5.2.Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Батьківський комітет зобов’язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою Батьківського комітету;
 • вести протоколи засідань батьківських зборів;
 • надавати інформацію про свою діяльність на прохання керівника закладу або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями);

5.4. Голова батьківського комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, що належать до компетенції батьківського комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) батьківського комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення.

6.1.Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2.Заклад на основі Примірного положення може розробити власне Положення про батьківський комітет (раду) з урахуванням специфіки своєї діяльності та вимог до статутних документів, визначених у статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян».